Aktualności

Chcesz być na bieżąco ? Zapoznaj się z najnowszymi aktualnościami.

Bonus Świąteczny - Regulamin

Bonus Świąteczny - Regulamin

PUBLIKACJA: 17.11.2016 Regulamin akcji „Bonus świąteczny”     §1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji „Bonus świąteczny” (dalej „Akcja”), organizowanej przez SCG sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 14/105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385614, NIP: 6423156830, REGON 241897271 (dalej „Organizator”). §2 Uczestnictwo Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która w okresie między 01.11.2016 r. a 30.11.2016 r. zawrze z Organizatorem umowę o świadczenie usług opieki i pomocy domowej oraz spełni warunki opisane w §3 poniżej.   §3 Warunki Akcji 1. Akcja trwa od 01.11.2016 roku do 30.11.2016 roku włącznie z możliwością przedłużenia bez podawania przyczyny. 2. Udział w Akcji jest dobrowolny. 3. Wysokość świątecznego bonusu (dalej „Bonus”) jest uzależniona od poziomu znajomości języka niemieckiego, długości świadczenia usług opieki i pomocy domowej za granicą oraz daty powrotu do Polski i wynosi: a) do 400 euro netto (słownie: czterysta) za świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech nie później niż od 30 listopada 2016 r. nieprzerwanie przez okres minimum 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy, i bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, b) do 300 euro netto (słownie: trzysta) za świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech nie później niż od 30 listopada 2016 r. nieprzerwanie do 31 stycznia 2017 r. przy bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, c) do 200 euro netto (słownie: dwieście) za świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech nie później niż od 30 listopada 2016 r. nieprzerwanie do 15 stycznia 2017 r. przy dobrej i bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego. 4. Poziom znajomości języka określa Organizator. 5. O ostatecznej wysokości Bonusu decyduje Organizator. §4 Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Bonusu z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom odbioru Bonusu. §5 Odbiór bonusu Bonus zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Akcji z tytułu umowy o świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w § 3 punktach 3 a – c, po zakończeniu świadczenia usług zagranicą i spełnieniu opisanych powyżej kryteriów otrzymania bonusu. §6 Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika lub adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych - uniemożliwiającej przekazanie Uczestnikowi Bonusu, jak również za nieodebranie Bonusu z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do Bonusu i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń. 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.scg-agencjapracy.pl 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Akcji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,w tym także do wcześniejszego zakończenia Akcji, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Akcji. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie Akcji nie wymaga uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie Akcji nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Akcji. 5. Akcja „Bonus świąteczny” może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora.